Partiets Mærkesager

Nyt fag på skoleskemaet fra 0. klasse 


Der er alt for meget mobning i skolerne derfor skal der et fag med kommunikation fra 0. klasse 


For en del børn er folkeskolen en bedre overlevelsestur og vi forlanger at børn skal gå i skole trods de mobbes dagligt - ting vi formentlig aldrig selv ville gøre forlanger vi af vores børn - det er hverken i orden eller forsvarligt. Mobning følger ofte børnene gennem voksenlivet. Dette kan forhindes i stor omfang ved at lære at kommunikere fra 0. klasse og med de udfordringer der allerede starter der.


Vi vil have undervisning der fremme børns fremtid 
Inddrivelse af gæld


Borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige bliver ved med at stige.


Den samlede gæld til det offentlige lå i juli 2018 på 116,1 milliarder kroner. Det er en stigning på 7,5 milliard over det seneste halve år fra juli 2018. Dette ifølge artikel fra DR, af den 12. december 2018. 


Alt for mange penge er ikke inddrevet - Vi kan få en del investering i for eksempel ældreområdet og sundhedsvæsnet for det der skyldes.. 


Det ville være fornuftigt, hvis SKAT kunne selvfinansiere sin genopbygning på inddrivelse af gæld. SKAT skal have retfærdigheden tilbage. Det er ikke rimeligt, at jo mere du skylder SKAT, jo mindre skal du betale tilbage.Skat på pensionsopsparinger 


Vi mener, at vi rent skattepolitisk skal se på den formuebeskatning, der sker ved beskatning af pensionsopsparinger.


Vi mener det skal betale sig at spare op til pension, og derfor går vi ind for, at det ikke skal være muligt at blive modregnet i sit grundbeløb på folkepensionen i forhold til sin pensionsopsparing.


Bolig


Udkantsdanmark


Vi mener, at den nuværende finansielle sektor svigter sin opgave, når den nægter at belåne huse i ”Udkantsdanmark.” 
 
Begrundelsen er ofte, at husene ikke kan sælges igen inden for en bestemt tidsramme.
 
Her må der gribes ind, f.eks. i en form for statslig realkredit.  Samtidig mener vi, at reglerne for belåning generelt skal justeres således, at det bliver lettere for førstegangskøbere, pensionister og andre at købe og belåne fast ejendom.
 
Boligejerne skal fredes 
 
Boligejeren skal have stabilitet og tryghed. 
 
VI går ind for ligestilling blandt skatteyderne og dermed fjernelse af boligejernes formueskat i form af ejendomsbeskatning. 
 
Uanset om formuen står i banken, er investeret i kunst eller består af mursten eller jord, skal der ikke ske særbeskatning af den.  Det betyder i al sin enkelthed, at vi arbejder for en total fjernelse af ejendomsværdiskat og grundskyld. 


Hvis du for eksempel vælger at invisterer 1 million i et maleri, skal du kun betale skat af en evt. fortjenste når du sælger maleriet. Hvis du invistere 1 million i et hus, skal du løbende betale skat af boligen, uanset om du tjener eller mister penge ved et hussalg. Dette er en forskelsbehandling af borgerne. 


En overgangsmodel kan være inspireret af ”Den svenske model”, der har en lav løbende beskatning og hvor beskatning af ”fortjenesten” først sker, når den kan konstateres og når man forlader boligmarkedet.
 
Folk skal kunne købe og eje en ejendom, også når de bliver ældre, uden frygt for særbeskatning. 
 
Adgangen til flere lejeboliger til priser, der kan betales, sker gennem en mere fri adgang til opførelse af lejeboliger og til lejeregulering.
 

 
 

Gensidig forsørgerpligt


Som udgangspunkt mener vi, at vi skal skabe et stærkt økonomisk Danmark, hvor vi i et sundt samfund forventer, at man kan forsørge sig selv og sin familie. Når det er sagt, så mener vi, at gensidig forsørgerpligt i sin nuværende form rammer (de)borgere, som i forvejen har det hårdt økonomisk. Dette kan sætte dem i en håbløs økonomisk situation. 


Derfor vil vi fjerne gensidig forsørgerpligt for alle former for pensionister


Vi mener, at ved fjernelse af den gensidige forsørgerpligt, vil der kunne spares penge på diverse tilskud som f.eks. forhøjet børnetilskud, friplads, boligsikring m.v., da folk nu kan bo sammen med fælles adresse.


Samtidig kan folk arbejde mere/tage overtid uden at det modregnes. Det vil sige større indtægt til dermed flere penge betalt i skat.


En anden gevinst er, at der vil komme flere ledige boliger til rådighed, når borgerne kan flytte sammen.


Økonomisk vil der være store besparelse til administration i Udbetaling Danmark. 

Minimumsnormeringer på plejecentre


Vi hører jævnligt om sager fra plejecentre, hvor ældre ikke får den pleje de har brug for, eller ikke må få en ekstra sodavand.


Der mangler varme hænder til at varetage opgaverne, og det kan medføre, at der følger en uværdig og mangelfuld pleje af borgerne. 


Derfor foreslår vi, at der kommer en minimumsnormering på plejecentrene. I dag er der meget forskel fra kommune til kommune. I planlægningen af minimumsnormeringerne skal der tagets hensyn til, hvor plejekrævende de ældre er.


Herudover skal det tværfaglige samarbejde styrkes mellem fysio- og ergoterapeut, samt liciteringen af hjælpemidler i kommunen på de enkelte plejecentre.


Det er ofte på ældreområdet kommunerne sparer, og dette skal der sættes en stopper for. Vi mener, at der skal øremærkes et beløb til kommunerne, som skal bruges på ældreområdet. 

Ansvarlighed i den offentlige sagsbehandling


Vi skal forbedre den offentlige sagsbehandling – og det gælder fra kommunernes sagsbehandling, sociale sager, over statens byggeprojekter og til retsvæsen.


Sagsbehandlingen skal være hurtigere, og der skal kunne tages flere individuelle hensyn.


Ved større skandaler, hvor udgifterne er løbet løbsk, skal der kunne gøres personligt ansvar gældende over for de personer, der har ansvaret.

Et rimeligt og fair arbejdsmarked


Vi ønsker et selvregulerende arbejdsmarked, hvor der lovgivningsmæssigt sættes nogle minimumskrav.


Der skal være en væsentlig forskel på mindsteløn og kontanthjælp.


Ledige skal mødes med kvalificeret hjælp til at komme i arbejde.


Ledige, der ikke er arbejdsvillige, skal der findes en anden løsning til. 


Dette vil frigøre ressourcer i både A-kasser og Jobcentre, så de kan bruge tiden på dem, som gerne vil i arbejde. 

Danmark - udlændinge og integration


Integrationen skal styrkes, så den lykkes væsentlig bedre og mere effektivt.

 

Danmark er dansk, og dem der har valgt at kommer hertil, skal respektere og leve efter Danmarks love og regler.

 

I dag har vi mange forskellige kulturer i Danmark. I Danmark har vi religionsfrihed, og det betyder, vi skal respektere hinandens tro på en fredelig og rolig måde. Det er vigtigt at slå fast, at de danske love er hævet over religionen og ikke omvendt. Samtidig vil vi også slå fast, at det absolut er vigtigt at holde fast i de danske traditioner. Det er ikke os danskere, der skal tilpasse sig en fremmed kultur.


De der vælger Danmark til, som det land de ønsker at leve i, må vide hvilket land Danmark er. De skal vise at de virkelig ønske at blive integreret, ellers er Danmark ikke for dem.

 

Vi vil ganske enkelt ikke acceptere, at der er flere boligområder i Danmark, der styres af andre kulturer. Offentlige myndigheder, politi og brandvæsen med flere skal kunne f1ærdes overalt og respekteres. Overholdes dette ikke, skal der være konsekvenser, så respekten for politiet m.fl. bibeholdes - også fra andre kulturer.

Indvandringsrealisme og ikke indvandringsfrygt


Vi skal være realistiske omkring indvandring og ikke frygte den. Vi skal heller ikke være berøringsangst for at tale om det.

 

Som udgangspunkt forlanger vi, at hvis man vil være i Danmark, så skal man ville Danmark. Alle skal undervises i danske regler, love og værdier, herunder ligestilling, samt acceptere dem.

 

Kravet skal være, at man skal lære dansk og kunne begå sig i det danske samfund. Man må også selv tage medansvar for sproglæring og integration. Det kan ikke kun være Danmarks ansvar. Er man i Danmark, så bidrager man til landet og landets økonomi efter bedste evne.

 

 

Konsekvenser for kriminelle udlændinge – også de unge

 

Desværre ser vi oftere og oftere, at grupper af udenlandsk herkomst begår kriminalitet og uden respekt eller ”frygt” for konsekvenser. Det skal naturligvis ændres. Eventuelt med strengere straffe, hvis man er flygtning og ikke dansk statsborger. En strengere straf kan være at ens asylansøgning bliver afvist, og man bliver udvist af landet. En konsekvens for unge kriminelle udlændige under 15 år kunne være at forældrene/familien blev udvist.

 

De unge, der gentagne gange laver kriminelle handlinger, skal følges tæt, og de skal bevise, at de er klar til en anden levevej. Deres forældre/familie skal være en del af denne proces.

 

Begår udlændingene kriminelle handlinger i Danmark, som dømmes med udvisning, så skal udvisning ske omgående og vedkommende skal frihedsberøves til det er muligt.

Den kriminelle skal ikke kunne beskytte ved at sige, at vedkommende er i fare i deres hjemland, hvis de sendes retur. De har valgt at udsætte borgerne i Danmark for fare, og det vil vi som samfund ikke acceptere. Hvis man frygter for sit liv i sit eget hjemland, og man kender konsekvensen af at begå kriminalitet i Danmark, kunne det være, at man valgte at integrere sig i stedet for.

 

Bandekriminalitet skal der slås ned på, om nødvendigt må man straffe for selve tilknytningen til banden. Eventuelt kan lovgivning ændres, så det bliver lettere at opløse kriminelle foreninger.

 

Immigranter


Immigranter, der kommer til Danmark, skal være velkomne. De skal respektere vores kultur og måde at leve på. De skal arbejde for at kunne forsørge sig selv. 

 

Vi skal forsøge at skelne mellem udlændinge, der vil Danmark og være med til at styrke Danmark, og dem, der vil bruge og svække Danmark.

 

Flygtninge


Som udgangspunkt skal vi hjælpe flygtninge i en periode med klar forventning om, at det er midlertidigt. Under deres ophold i Danmark kunne de lære hvordan man genopbygger et land, som har været i krig eller udsat for naturkatastrofe. Det kunne være alt fra bygge huse, kloak og vandforsyning, el og infrastruktur.

 

Grænsekontrol


Der skal forsat være grænsekontrol i Danmark. Gerne med stikprøve ved udrejse. Dette kan forebygge at udenlandske tyvebander kører tyvekoster ud af landet.Statsborgerskab


Statsborgerskab skal ikke tildeles automatisk, det er noget man skal gøre sig fortjent til.