Oversigt over lokale vælgerforeninger

Har du ønske om at oprette en lokal vælgerforening i din hjem kommune er du velkommen til at kontakte os via info@danmarksvision.dk


Aalborg vælgerforening


Formand for Aalborg vælgerforening er Marianne Aagaard.

Spidskandidat til KV21 i Aalborg er Per Pallisgaard Nielsen.

Kontaktoplysninger 


Telefonnummer: 5080 0012

Email: aalb@danmarksvision.dk


Det vil vi i Aalborg


Ældre- og Handicapområdet


Ældreområdet

Vi skal sørge for at der er afsat penge nok i Aalborg til at sikre en ordenligt og respektfuld pleje af vores ældre. 


Antallet af ældre i Aalborg vokser og der bygges nye plejehjem, så vi kan følge med i antallet af ældre i kommunen. Men hvad er et nyt plejehjem uden personale?. Vi skal gøre det mere attraktiv af blive SUSO medhjælper eller assistent. Det skal vi gøre vi ved at tilbyde gode arbejdsforhold. Vi skal sikre, at der er personale nok til at tage sig af de ældre, når de kommer på plejehjem. 


Borgerne som kommer på plejehjem idag er ofte mere plejekrævende end tidligere og vi skal sørge for at nye plejehjem er klar til fremtidens udfordringer. Det tværfaglige arbejde ude på de enkelte plejehjem skal styrkes, så arbejdet mellem fysio- og ergoterapeuterne og kommunen bliver hurtigere, når der skal bevilliges for eksempel hjælpemidler. 


I hjemmeplejen skal vi have mere tid. Tid til snak - eventuelt over en kop kaffe - når vi er ude hos borgerne. Især her under og efter Corona er det vigtigt at vi også er opmærksom på den mentale sundhed hos de ældre. Mange har måske være isoleret fra venner og familie i længere tid. Bare 5 minutter ekstra vil gøre en forskel for vores ældre, når hjemmehjælpen kommer på besøg.  De sidste år har Aalborg modtaget 74 millioner til en bedre bemanding i ældreplejen. Nogle af disse penge kunne gå til mere tid til hjemmeplejen for den enkelte borger. 


Handicapområdet

Aalborg Kommune mener der er et pres på omkosningerne til specialområderne. Danmarks VIsion  mener at der ikke afsættes penge nok. Flere børn får idag stillet diagnoser. Ingen er disse børn er ens, heller ikke selv om det er samme diagnose de får. Derfor er det vigtigt at specialklasserne styrkes- En udslusning i en normal klasse eller DELTA klasse er ikke altid er løsningen for det enkelte barn. Inklusion af ofte mere en fordel for kommunen end for barnet. 


Opgradering af STU. I dag er denne uddannelse ikke adgangsgivende til en videregående uddannelse på for eksempel universitetet. Som udgangspunkt gives der et kompetancepapir efter endt STU uddannelse. Der skal også være mulighed for at tage en adgangsgivende eksamen, hvis den unge har ønske om en videregående uddannelse. Herudover skal vi gøre mere for unge uden uddannelse mellem 18 og 25 år. Der er kun få tilbud til disse unge mennesker, og ikke alle passer ind her. Der kan vi gøre bedre. 


Handicapområdet har fået udvidet sin rammebevilling med 18 millioner i 2021. Vi skal sørge for at disse ekstra penge kommer de handicappede til gode i hverdagen og ikke bliver brugt til bureaukrati.


Folkeskolen


Vi er igang med at renovere folkeskolerne i Aalborg Kommune. En klar forbedring af de fysiske rammer på mange skoler. Ud over de fysiske rammer mener vi også at der skal kigges på undervisningen.

Vi ønsker at indføre undervisning i kommunikation som obligatorisk allerede i O-klasse. Dette vil kunne være et stærkt middel mod mobning. Som en del af dansk undervisning i skolerne skal eleverne undervises i hvordan man kommunikere og hvordan man udtrykker sig. Hvis vi kan kommunikere ordentligt med hinanden kan vi undgå mobning og få bedre trivsel i klasserne. For eksempel bliver der brugt mange penge på kurser i kommunikation ude i erhvevslivet. En virksomhed eller en afdeling kan lide under dårlig kommunikation, som ofte føre til stress og sygefravær. Dette kan vi måske undgå, hvis vi lære at kommunikere med hinanden allerede i folkeskolen. 


Oplandsbyerne


Aalborg kommune er ikke bare Aalborg Centrum. Aalborg Kommune består også af 11 oplandsbyer omgivet at smuk natur. Dette skal vi styrke. Vi skal gøre mere for at gøre disse byer attraktive og gerne tiltrække borgere fra andre kommuner, som ønsker at bo på landet og alligevel tæt på en storby. Vi skal prioritere vedligeholdelse af cykel- og gangstier. Sørge for at skolevejene har belysning, så vi kan gøre skolevejen mere sikre også i vinterhalvåret.


Vi skal styrke foreningslivet og hjælpe de foreninger, som ønsker at gøre noget for de unge og ældre i oplandsbyerne.  Eventuelt lave en pulje, hvor borgerne/foreninger i oplandsbyerne kan søge om tilskud til at afholde arrangementer, f.eks. foredrag eller andre kulturelle arrangementer, som der normalt ikke ville være råd til. 


Vi er igang med at renovere de mindre landsbyskoler, men vi skal også kigge på dagsinstitutionerne. Ønsker vi, at flere småbørnsfamilier flytter på landet skal der også være pasningsmuligheder. En mere fleksibel åbningstid i vuggestuer og børnehaver kunne være en mulighed.


Herudover skal vi også kigge på den offentlige transport. En bus en gang i timen alle steder ville nok være umuligt døgnet rundt, men der kunne tænkes krativt i den offentligt transport uden for spidsbelasningen om morgen og aften. 


Her er nogle af de specifikke emner vi vil arbejde med:


Vodskov og omegn:


1.  Vi skal have gjort noget ved T-krydset på Halsvejen ved motorvejen. Den er nærmest umuligt at komme ud på i myldretiden, når man kommer fra       Vodskov og vil mod Hals.


2.  Vi har fået cykelstien mellem Grindsted og Uggerhalne, men den er meget mørk at færdes på i bl.a. vinterhalvåret. Derfor forslår jeg at vi får                 belysning på denne cykelsti.


3.  Vi har allerede en del vindmøller omkring Vodskov, men vi skal ikke have vindmøller i 150 til 170 meters højde tæt på Vester Hassing og Stae.             Derfor vil jeg arbejde for en anden placering af møllerne i forbindelse med Energipark Aalborg.


4.  Vi skal have kigge på behovet for en ny cykelsti ved Tingvejen. Der bliver nu bygget lejligheder efter Tingbakken, så vi må forvente en øget trafik       på denne strækning ind mod Vodskov.